WJEC WELSH BACCALAUREATE National/Foundation

GOT 1 Secondary schools & FE colleges

GOT 2 Secondary schools & FE colleges

GOT 3 Youth Programme for use in informal settings

GOT 4 Raising awareness & training the trainers programmes

Cyd-dynnu Caerdydd Cam Cynnydd 3 / Rhaglen 8 - 11

   

Mae’r rhaglen yn mynd i’r afael â lefel gynyddol o adroddiadau am anoddefgarwch (ac yn yr achosion gwaethaf, agweddau eithafol) ymhlith disgyblion iau ac mae’n hybu gwerthoedd moesegol, dinasyddiaeth foesol a gwerthoedd (Prydeinig) cyffredinol trwy ofodau diogel, heriau a meddwl beirniadol.
DARLLEN MWY

 

Cyd-dynnu Caerdydd Cam Cynnydd 4 / Rhaglen 11 - 4

   

Mae'r rhaglen hon yn adeiladu ar y sylfeini addysgol a nodir yn rhaglen CA2 ac mae'n pontio i raglen 'herio eithafiaeth' hirsefydlog CA4 a/neu astudiaeth fanwl o eithafiaeth drwy Fagloriaeth Cymru, y mae'r ddau ohonynt yn anelu at greu unigolion iach a pharchus ac aelodau gwerthfawr o gymdeithas.   herio eithafiaeth' hirsefydlog CA4 a/neu 
DARLLEN MWY

Bagloriaeth Cymru CBAC Cam Cynnydd 5 / Rhaglen 14 - 16

Diwygiwyd Mawrth 2023
 

 

Diben y modiwl hwn yw datblygu sgiliau dysgwyr a chynnig cyfleoedd i ddeall ac ymateb yn briodol i faterion byd-eang: hwyluso sgiliau meddwl beirniadol, datrys problemau, creadigrwydd, arloesi a’u gweithredu.

DARLLEN MWY

 

Cyd-dynnu Caerdydd 1 Cam Cynnydd 5 / Rhaglen 14 - 16

   

Mae hon yn rhaglen addysgu ag adnoddau llawn o 4 modiwl yn canolbwyntio ar yr wybodaeth a dealltwriaeth y mae eu hangen i fynd i’r afael â’r camddehongliad o neges ddi-drais Islam; hybu parch a goddefgarwch i bawb.
DARLLEN MWY

 

Cyd-dynnu Caerdydd 2 Cam Cynnydd 5 / Rhaglen 14 -16

 

 Rhaglen addysgu ryngweithiol gydag adnoddau o 3 modiwl sy'n hwyluso trafodaeth agored a meddwl yn feirniadol ynghylch materion sy'n ganolog i gymdeithas iach, ddemocrataidd ac integredig – un sy'n gwrthod ideolegau annymunol pob eithafwr.

DARLLEN MWY

GOT 3 11-25 Youth Programme

   

A fully resourced interactive programme of 10 modules delivered through the NAOMIE template: facilitates self-exploration and rationalisation of thoughts and feelings around extremism in today’s society within a safe and informal environment.

Read More

 

Cardiff-GOT Progression Step 3 / 8 - 11 Programme

The programme counters a growing level of reported intolerance (at worst, extreme attitudes) amongst younger pupils and promotes ethical, moral citizenship and shared (British) values through safe spaces, challenge and critical thinking.

Read More

Cardiff-GOT Progression Step 4 / 11 - 14 Programme

This programme builds on the educational foundations laid down in the KS2 programme and serves as transition to the long-standing KS4 ‘challenging extremism’ programme and/or a detailed study of extremism through the Welsh Baccalaureate, both of which aspire to the facilitation of healthy, respectful individuals and valued members of society.
Read More

WJEC WBQ Progression Step 5 / 14 - 16 Programme

Revised March 2023
 

 

The purpose of this module is to develop learners’ skills, whilst providing opportunities to understand and respond appropriately to global issues: facilitates critical thinking skills, problem solving, creativity, innovation and their implementation.

Read More

GOT 1 Progression Step 5 / 14 - 16 Programme

This is a fully resourced teaching programme of 4 modules focusing on the knowledge and understanding needed to counter the distortion of the non-violent message of the Islamic faith; promotes respect and tolerance for all.
Read More

GOT 2 Progression Step 5 / 14 - 16 Programme

   

A fully resourced interactive teaching programme of 3 modules facilitating open debate and critical thinking on issues central to a healthy, democratic and integrated society – one which rejects the ideologies of all extremists.

Read More

 

GOT 4 Bespoke Programmes

   

This features  ‘tailor-made’ programmes designed to raise awareness and/or train trainers around the core themes of extremism and radicalisation. Previous clients feature e.g. The Met, Dorset Safe Schools & Communities.

Read More